Toutus Albus #2

Toutus Albus #2

25 x 24 cm. Oil on Board.

White on white. Beautiful spring. Brilliant light. not actually a 30 x 40 oil….